Pravila nagradne igre „Kupi, kuhaj, osvoji!“

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ante Starčevića 32 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Kupi, kuhaj, osvoji!“

Članak 1. – Podaci o priređivaču nagradne igre i naziv nagradne igre

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Kupi, kuhaj, osvoji!“ (u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“) je trgovačko društvo Podravka d.d., OIB: 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).
Način sudjelovanja u Nagradnoj igri oglašava se od 14.11.2022. godine na www.dobarokusdalekosecuje.com.
Na Nagradnu igru primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradne igre, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradne igre. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju.

Članak 2. – Svrha priređivanja Nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja

Nagradna igra priređuje se i provodi u svrhu promidžbe Priređivača i njegove djelatnosti, proizvoda pod robnim žigom Podravka, Vegeta, Vegeta Natur, Dolcela, Lino, Lino Lada, Fant, Eva, Kviki, Čokolino, Čokolešnik, Zlato polje te radi unapređenja prodaje proizvoda Priređivača.
Nagradna igra Priređivača odvija se u razdoblju od 14.11. do 11.12.2022. godine na području Republike Hrvatske u svim Studenac i Lonia prodavaonicama te na web stranici www.dobarokusdalekosecuje.com .

Članak 3. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnoj igri

U Nagradnoj igri može sudjelovati svaki punoljetni građanin koji ima prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji uz to ostvari uvjete za sudjelovanje.
Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je, u razdoblju od 14.11. do 11.12.2022. godine, kupiti bilo koje od proizvoda Priređivača pod brandovima Podravka, Vegeta, Vegeta Natur, Dolcela, Lino, Lino Lada, Fant, Eva, Kviki, Čokolino, Čokolešnik te Zlato polje u vrijednosti od minimalno 75 kuna (9,95 €) u bilo kojoj Studenac i Lonia prodavaonici u Hrvatskoj te se prijaviti na jedan od dva moguća načina:

 1. Poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60141:
  STUDENAC I LONIA, broj računa, ime, prezime, adresa e-pošte, adresa, kućni broj, poštanski broj i grad.
  Npr. STUDENAC I LONIA, 1234/123/1, Ivana, Horvat, ivana.horvat@gmail.com, Koprivnička 1, 48000 Koprivnica
  Cijena SMS-a je 2,40 kn (0,32 €) (PDV uključen).
  Duljina SMS poruke ograničena je na 160 znakova, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, š, ž, đ).
  Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera.
  Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

  ILI

 2. Prijaviti se na web stranici www.dobarokusdalekosecuje.com te u online prijavnu formu upisati:
  ime i prezime, adresa, kućni broj, poštanski broj i grad, adresa e-pošte, broj telefona, broj računa te priložiti račun u obliku fotografije

Prijavom putem SMS-a dajete suglasnost da Vas se kontaktira na broj s kojeg je prijava poslana.
Prijave pristigle nakon navedenog datuma nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave. Isti sudionik u Nagradnoj igri može sudjelovati s više računa, ali ne može osvojiti više od jedne nagrade. U slučaju da ista prijava (isti broj računa) bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri te mu se neće dodijeliti nagrada.
Sudionik Nagradne igre mora do objave dobitnika čuvati dokaz o sudjelovanju (račun) te ga na zahtjev Priređivača Nagradne igre pokazati.
Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Članak 4. – Nagradni fond

U nastavku je naveden nagradni fond s iskazanom pojedinačnom vrijednosti svake nagrade iz
nagradnog fonda:

R. br.Opis nagradeVrijednost
nagrade u
kn
Vrijednost
nagrade u EUR
KoličinaUkupna
vrijednost
nagrade u kn
Ukupna
vrijednost
nagrade u EUR
1.Poklon bon u
Studenac i Lonia trgovini
1.000,00132,727575.000,009.954,21
UKUPNO:75.000,009.954,21

Vrijednost nagradnog fonda je iskazana s PDV-om.
Nagradni fond utvrđen je isključivo od proizvoda i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac.
Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim
Pravilima.
Priređivač se obvezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog
križa.

Članak 5. – Postupak priređivanja i provođenja Nagradne igre te izvlačenja nagrade

Izvlačenje dobitnika nagrada odvijat će se na sljedeći način: dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će biti održano u prostorima Priređivača u sljedećem terminu: 16.12.2022. godine u 11h.

Izvlačenje nagrada će nadzirati komisija koju čine predstavnici Priređivača te će biti sastavljen zapisnik koji će sadržavati imena i prezimena, adrese i kontakte dobitnika. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Pravila. Za izvučene prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih Pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti zapisnički utvrđeni. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.

Ukoliko se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednost.

Ukoliko se prilikom izvlačenja dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u nagradnoj igri sudjelovala osoba koja je zaposlenik Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača koji su direktno uključeni u pripremu same nagradne igre i izvlačenje dobitnika, taj će se dobitnik zamijeniti s rezervnim dobitnikom.

Članak 6. – Objava rezultata izvlačenja

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača dana 23.12.2022. godine. Priređivač će obavijestiti dobitnike unutar 8 (osam) dana od dana izvlačenja i zatražiti ih dokaz o sudjelovanju. Dobitnik će surađivati s Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. Objavljeni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime i mjesto stanovanja.

Članak 7. – Način dostave/preuzimanja nagrada

Nakon provjere podataka i potvrde o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje, nagrade će biti dostavljene na adresu dobitnika naznačenu u prijavnoj formi ili u SMS prijavi u roku od 30 dana od objave dobitnika.
Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.
Priređivač Nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo).
Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada je neprenosiva.
U slučaju da se nagrada vrati u sjedište Priređivača, Priređivač će takvog dobitnika obavijestiti u roku od 8 dana od dana kada je nagrada vraćena te odrediti dodatni rok za podizanje nagrade, koji neće biti kraći od 8 dana, a niti duži od 15 dana od datuma primitka nove obavijesti. Ako dobitnik ni u dodatnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN8/10). Kao dokaz o dostavi nagrade Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade.
Sve obveze Priređivača prema dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisivanjem dokumenta o preuzimanju nagrade, od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.
Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn (6.631,61 €), koji nakon završetka Nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida Nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednost.
Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagradu u cijelosti ili djelomično zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču i koje su izvan njegove kontrole. Preuzimanjem nagrade ili
istekom rokova za preuzimanje nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača Nagradne igre prema dobitnicima.

Nagrada se ne dodjeljuje:
• ako dobitnik ne preuzme nagradu u rokovima;
• ako dobitnik ne zadovoljava uvjetima za sudjelovanje u Nagradnoj igri;
• ako dobitnik obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu.

Članak 8. – Način upoznavanja sudionika s pravilima Nagradne igre

Ova Pravila bit će objavljena javno. Sudionici će biti upoznati s Pravilima Nagradne igre putem objave na internetskim stranicama Priređivača www.dobarokusdalekosecuje.com od 14.11.2022. godine.

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Priređivač izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani dokaz za sudjelovanje, u protivnom gubi pravo na nagradu. Svi dobitnici dužni su svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

Članak 10. – Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i neregularne prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 4. ovih Pravila. Priređivač Nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 11. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa, fotografija i snimljeni materijal Priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.
Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz Nagradne igre i u vezi s Nagradnom igrom.

Članak 12. – Privatnost i zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnoj igri, njegovi osobni podaci: ime, prezime i mjesto stanovanja javno objave na Internet stranici Priređivača, na temelju legitimnog interesa Priređivača
Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnoj igri čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovu Nagradnu igru . Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ove Nagradne igre koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera a za potrebe obrade prijava putem SMS poruka ili prijava na internetskoj stranici, u skladu s odredbama iz članka 3. ovih Pravila. Osobne
podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene.. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovom Nagradnom igrom, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ove Nagradne igre, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradne igre.
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka
Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr
Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr
Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradne igre i nakon, a u svrhu realizacije Nagradne igre. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ove Nagradne igre, neće moći sudjelovati u Nagradnoj igri.

Članak 13. – Rješavanje sporova

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja, uz odobrenje Ministarstva financija RH, jedino u slučaju više sile. Viša sila predstavlja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.dobarokusdalekosecuje.com te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 15. – Valjanost Pravila Nagradne igre

Ova Pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda Rješenje, a vrijede sve do završetka Nagradne igre.
Ova Pravila mogu se mijenjati iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile. Promjenu Pravila Nagradne igre Priređivač će objaviti na isti način na koji su objavljena Pravila Nagradne igre.

Članak 16. – Ostale odredbe

Odluke Priređivača Nagradne igre o svim pitanjima u vezi s Nagradnom igrom i ovim Pravilima su
konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u
odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove Nagradne
igre i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti

odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji,
elektronskoj pošti ili radu aplikacija.
Prije početka Nagradne igre ova Pravila Nagradne igre bit će objavljena putem web stranice
www.dobarokusdalekosecuje.com uz navođenje datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija
RH te klase i urudžbenog broja pod kojim je izdano.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, Rješenjem klasa: UP/I-460-02/22-01/476, ur. broj: 513-07-21-01-22-2 od 31. listopada 2022. godine.

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing